Включване в Механизма "Лична помощ"

Община Русе приема заявления за длъжност „Личен асистент“ за изпълнение на Механизма лична помощ по Закона за личната помощ, предоставянето на който ще стартира на 1 септември 2019г.

 

Изискванията за заемане на длъжността „Личен асистент“ по Механизма лична помощ е лицата:

1.  Да не са поставени подзапрещение;

2.   Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на личнапомощ.

 

Необходими документи за заемане на длъжността:

1.  Заявление – декларация по образец до Кмета на Община Русе;

2.  Автобиография;

3.   Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация че няма сключен трудовдоговор;

4.    Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на личнапомощ;

5.   Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие натакива.

 

Процедура за подбор на асистенти:

След разглеждане на документите доставчика на лична помощ - Община Русе, ще проведе събеседване с всички кандидати. Одобрените ще бъдат вписани в списъка на кандидатите за асистенти по Механизма лична помощ.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от  първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите. Възнаграждението се определя въз основа на часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ с коефициент 1,0 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за 2019година.

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в сградата на Община Русе, ул. „Черно море” № 2, ет.1, ст. 13, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа.

 

Заявления – декларации, могат да се получат всеки работен ден на адрес: Община Русе, ул. „Черно море” № 2, ет.1, стая 13 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Русе на адрес: https://www.ruse-bg.eu (меню „Социални дейности“, раздел „Информация за включване в Механизма лична помощ“).

Кандидатите за асистенти, които желаят да бъдат включени в механизма лична помощ могат да подават горепосочените документи в сградата на Община Русе, ул. „Черно море“ № 2, ет. 1, стая 13, всеки работен ден от 8,30 часа до 12,00 и от 13,00 до 17.30 часа.

Лицата определени със Заповед на Кмета на Община Русе да приемат и обработват Заявления-декларации от кандидати за включване в механизма лична помощ и кандидатите за  асистенти са:

-     Гергана Пашева - ст. експерт в Дирекция „Здравни  и социални дейности“;

-     Захари Симеонов – мл. експерт в Дирекция „Здравни  и социални дейности“;

-     Кристияна Станчева - гл. специалист в Дирекция „Здравни  и социални дейности“;

-     Йоана Дафинова – социален работник в Домашен социален патронаж - Русе.

 

За допълнителна информация: тел. 082/ 881 702 – Дирекция „Здравни  и социални дейности” в Община Русе, стая 13 – прием на документи.

За допълнителна информация: тел. 082/ 881 738 – Дирекция „Здравни  и социални дейности” в Община Русе, стая 23, началник отдел „Социални дейности”.

Информация за ползвателите на Механизма за личната помощ

 

Изисквани документи:

  • Ползвател:

ДЕКЛАРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

  • Асистент:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

ДЕКЛАРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


https://www.livechatalternative.com/