Община Русе

1. Декларация по по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

2. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

3. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

4. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

5. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

6. Декларация за облагане с патентен данък

7. Декларация за облагане с туристически данък

8. Декларация за  облагане с данък върху такситметров превоз на пътници

9. Декларация по член. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

10. Декларация за облагане с данък върху наследствата

11. Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

12. Декларация по чл.16, ал.1 от наредба 16 на ОбС Русе за определяне на таксата за битови отпадъци

13. Уведомление за закриване партида на МПС

14. Уведомление за закриване партида на недвижим имот

15. Искане за данъчна оценка

16. Искане за издаване на документи

17. Искане за прихващане или възстановяване

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот