Образци на декларации по ЗМДТ

1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

2. Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

3. Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

4. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с маса не повече от 3,5 тона

5. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона

6. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

7. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

8. Декларация за облагане с патентен данък

9. Декларация за облагане с туристически данък

10. Декларация за  облагане с данък върху такситметров превоз на пътници

11. Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

12. Декларация за облагане с данък върху наследствата

13. Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

14. Декларация по чл.16, ал.1 от наредба 16 на ОбС Русе за определяне на таксата за битови отпадъци

15. Уведомление за закриване партида на МПС

16. Уведомление за закриване партида на недвижим имот

17. Искане за данъчна оценка

18. Искане за издаване на документи

19. Искане за прихващане или възстановяване


https://www.livechatalternative.com/