Харта на клиента

Харта на клиента

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Кметът на Община РУСЕ, като орган на изпълнителната власти и в изпълнение на своите правомощия организира административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Общинската администрация подпомага кмета на общината в изпълнението на неговата мисия и програма и осигурява високо качество на обслужването при прилагане на принципите за законност, равенство, достъпност, самостоятелност и безпристрастност, бързина, процесуална икономия и служебно начало.
Хартата на клиента е нашата писмено изразена воля и желание за сътрудничество с нашите клиенти и цели и да ги информира за принципите, условията и стандартите за предоставяне на услуги, които напълно удовлетворяват техните потребности и очаквания.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
• Предоставяне на ясна и точна информация за мисията на общината в услуга на собствените й граждани и за предоставяните от администрацията на услуги на гражданите и юридическите лица;
• Идентифициране на проблемите на гражданите и предоставяне на професионални консултации за нормативните условия и реда за заявяване и получаване на административни услуги;
• Осигуряване на максимална достъпност на услугите;
• Ограничаване на условията и предпоставките за корупционни действия и прояви от страна на служителите.

ПРИНЦИПИ
• Служителите от администрацията работят и действат при абсолютно спазване на законите в Република България и безусловно прилагат при осигуряването на услуги приетите норми на етичност, безпристрастност и равнопоставеност, като очакват от страна на гражданите зачитане и придържане към същите принципи;
• Служителите в администрацията осигуряват своевременност и бързодействие при предоставянето на услуги в рамките на нормативно установените срокове;
• Служителите в администрацията осигуряват пълна откритост на действията си и достоверност на фактите и обстоятелствата които удостоверяват;
• Служителите в администрацията зачитат правото на информация на гражданите като защитават достъпа до лични им данни;
• Служителите в администрацията не допускат конфликт на интереси.

НАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ПРЕД ВАС
• Ние се отнасяме към Вас с необходимото уважение и осигуряваме честно и отзивчиво отношение;
• Ние уважаваме правото Ви да получите необходимата услуга;
• Ние осигуряваме професионални действие от страна на нашите служители; 
• Ние предоставяме услуги на базата на документирани факти и обстоятелства; 
• Ние поддържаме надеждна координация и взаимодействие с всички административни структури за осигуряване комплексност на обслужването;
• Ние не допускаме нерегламентирани контакти с Вас;
• Ние осигуряваме в Центъра за административни услуги приятна обстановка и удобство на обслужването;
• Ние следим удовлетвореността Ви от обслужването и на база на индикациите, които получаваме от Вас, регулираме административните процеси.

НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ ОТ ВАС
• Да се отнасяте към нашите служители търпеливо и с уважение;
• Да спазвате обявеното работно време;
• Да ни предоставяте пълна и точна информация и коректно да попълвате заявленията; 
• Да зачитате законовите разпоредби, да ни уведомявате за промени в обстоятелствата и във Вашия граждански статус имащи отношение към услугата;
• Да сигнализирате отговорните служители при наличие на некоректно отношение от страна на обслужващите Ви служители, както и за констатирани нередности в процесите по обслужване;
• Да отправяте Вашите предложения, сигнали и жалби по законоустановения ред.

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОБЩИНА РУСЕ
Адрес: www.ruse-bg.eu
• Екип на кмета на общината
• Организационна структура на администрацията
• Наредби и решения на Общинския съвет
• Административни услуги
• Телефонен указател на администрацията

ТЕЛЕФОНИ
Телефонна централа на Община Русе  881 881 
Приемна на Кмета на Община Русе  834 120, 506 771 
Център за административни услуги и информация 822 382, 506 514

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ
Горещ телефон за сигнали, предложения и жалби 809 040 

E – mail адреси: mayor@ruse-bg.eucenter@ruse-bg.eu

Антикорупционна кутия /сигнали за проява на корупция/ 
Интернет страница – www.ruse-bg.eu

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Център за административни услуги и информация:
Адреси: пл. Свобода 6, ул. Олимпи Панов 6

 

ИЗТЕГЛИ


https://www.livechatalternative.com/