Община Русе

                     РУСЕ – НАЙ-ДОБЪР ГРАД ЗА ЖИВЕЕНЕ 2014
1. Икономика:

1.1 Инвестиции в инфраструктурни проекти през 2014:

През 2014 г.в град Русе бяха завършени няколко значими инфраструктурни проекта.

Социалната инфраструктура в града се подобри чрез изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип в Русе (около 1,8 млн. лв.), което допринесе за намаляване на институционалната грижа за деца и младежи с увреждания. Освен това през месец август 2014 г. в кв. „Чародейка-юг“ се проведе официалното откриване на новопостроената детска градина (само за СМР над 1 млн. лв.) по проект „СВЕТИЛНИК – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие. Детското заведение започна работа през новата учебна 2014/2015 година с пълен капацитет. Благодарение на целево финансиране от МФ през 2014 г. бяха открити още две детски градини.

Здравната инфраструктура също беше подобрена през 2014 г. чрез приключилия проект за обновяване на Комплексен онкологичен център – Русе (около 7 млн. лв.). Тук е извършен ремонт на стационарния блок към Центъра и e доставeна апаратура от много висок клас за лъчелечение и диагностика.

През есента на 2014 г. приключи и проектът, свързан с инвестиции в туристическата инфраструктура относно интервенции върху емблематични за Русе културно-исторически атракции (над 4,1 млн. лв.), обвързани в общ туристически ансамбъл, включващ 3 обекта: сградата на Регионалния исторически музей – Русе, намираща се на пл. „Ал. Батенберг“, отдел „Природа“ към РИМ и РБ „Любен Каравелов“. В РИМ посетителите могат да направят интерактивна разходка в миналото посредством мултимедия, филми и компютърни игри. В разположения на четири етажа уникален за България Екомузей са изложени експонати на животински видове, обитавали Поломието и региона на Русенско от праисторически времена до днес. В музея намира място и най-големият сладководен аквариум в България. Неслучайно Екомузеят постави рекорд по посещаемост, след като само за един месец след откриването си беше разгледан от над 8000 души.

1.2 Чужди инвестиции през 2014:

Един от основните приоритети на Община Русе е превръщането ѝ в притегателен център за инвестиции. Важна част от икономическия ѝ профил е създаването на модерен Индустриален паркс обща площ 638 дка, с цел привличане на чуждестранни и български инвеститори.

Един от примерите за успешна чуждестранна инвестиция е откритата през 2014 г. фабрика на „Витте Аутомотив“ в Русе, който е немски производител на електронни и механични части за автомобилната индустрия, с инвестиции за 21 млн. лева и инвестиционно намерение за разширяване. Предвижда се след приключване на проекта „Витте Аутомотив“ да разполага с 40 000 кв. м производствена площ с общо 2 000 нови работни места. Заводът е значима за региона инвестиция, водеща до откриване на работни места и нови възможности за местния бизнес.

Благодарение на разкритите през последните две години производствени мощности на водещи компании в сферата на автомобилостроенето, Русе заяви категоричния си интерес към подобряване на индустриалното развитие на региона.

Принос тук има „Монтюпе“ – френски производител на продукти от алуминиеви сплави за автомобилната промишленост с инвестиции за 100 млн. евро – 70 млн. евро в оборудване и 30 млн. евро в местната икономика. Предприятието осигурява значителен брой работни места, като средносписъчния брой на персонала към 30.06.2014 г. е 760 човека. „Керос България“ е испански производител на подова и стенна керамика с инвестиции за 42 млн. лева. Друга компания, функционираща на територията на Община Русе, е „Балканцинк” АД, който е производствен комплекс за горещо поцинковане на готови продукти от чугун и стомана.Инвестицията е в размер на 4,5 млн. евро. Налице са и други по-малки фирми, разположени в Индустриален парк-Русе.

Община Русе работи за развитието на индустриалната зона чрез доизграждане на инженерна инфраструктура в Индустриалния парк. Благоприятното географско разположение на Русе е предпоставка за развитието му и за привличане на бизнес инвестиции.

Освен това имаме и разработена Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг, която предвижда създаването на т.нар. „бранд“ на град Русе. Мерките, заложени в стратегията, са насочени към повишаване на обема на преките чуждестранни и местни инвестиции, както и свързаното с това подобряване на инвестиционния и бизнес климат в Община Русе. С нея целим да допринесем за постигането на устойчив темп на нарастване на заетостта и доходите в общината и региона, както и да повишим степента на разпознаваемост, респективно да подобрим имиджа на Русе в региона, страната и чужбина.

1.3 Основни големи предстоящи за реализация проекти през 2015 година:

През 2015 г. ще бъдат завършени проекти, допринасящи за подобряване европейския облик на града.

Реализацията на проекта за благоустрояване на централната градска зона (5,4 млн. лв.) и оформяне на пешеходна зона, която стига до стария център на Русе, ще доведе до повишаване качеството на живот чрез изграждане на среда, привлекателна за жителите, инвеститорите и посетителите на града. Неслучайно през 2014 г. Община Русе беше удостоена с награда за най-добър проект в категория „Зелена и достъпна градска среда“ на годишната конференция на ОП „Регионално развитие“.

Най-мащабният проект, върху който усилено се работи през 2015 г., касае интегрирания градски транспорт на град Русе (над 29,3 млн. лв.), благодарение на който ще се постигне по-добра достъпност до обществения транспорт, прилагане на гъвкава система за таксуване на пътниците, намаляване на задръстванията, подобряване на условията за безопасното придвижване на пешеходците и велосипедистите.

В ролята си на водещ партньор Община Русе, заедно с Община Гюргево, работи и по проект за оптимизиране на трафика, а именно за реконструкцията на бул. „Тутракан“ (над 13,3 млн. лв.). Тук се предвижда да бъде създадена система за добро управление на трафика с цел предотвратяване на задръствания и ПТП и преодоляване на проблемите с наводненията в района.

През 2015 г. приоритетен ще бъде и проектът за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе (над 22,4 млн. лв.). Целта е съвременно и безопасно обезвреждане на отпадъците и подобряване състоянието на почвите, подземните и повърхностните води и атмосферния въздух с цел намаляване на рисковете за човешкото здраве. Община Русе предостави общински терен за изграждане на инсталация за преработка на строителни отпадъци, която беше открита през 2014 г.

През идните месеци предстои откриването на дългоочакваната многофункционална зала в града „Арена Русе“. Това е модерна инфраструктура за провеждане на национални и международни спортни и развлекателни събития от най-висок ранг, водещи до създаване на добавена стойност към развитието на туризма, бизнеса и културата не само за града, но и за региона. С функционирането на залата ще се увеличат и приходите в местния бюджет и бизнес, ще се открият нови възможности за бъдещи проекти.

През текущата година продължава работата и по проект „Техническа помощ“ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.(близо 1,5 млн. лв.), в рамките на който ще бъдат разработени 30 бр. инвестиционни проекта в 4 направления – градска среда, образователна, културна и социална инфраструктура, които ще допринесат за подобряване визията на гр. Русе до 2020 година.             Инвестиционните проекти, изготвени в пълна степен на проектна готовност, ще направят възможно кандидатстването на Община Русе по ОПРР за финансиране в следващия програмен период.

2. Зелен живот:

2.1 Екологично състояние на града – зелени площи, качество на въздуха, боклук:

Зелени площи

Зелената система в един град има основно значение за създаването на благоприятна среда за живот. В град Русе това твърдение важи с пълна сила, като озеленени площи и дървесна растителност доминират в градската територия.

Ежегодно се извършват мероприятия по залесяване и зацветяване, целта на които е подмяната и попълването на изгубена или унищожена растителност, както и разкрасяването на градини и паркове с пъстри цветове и приятни ухания.

Жителите и посетителите на град Русе имат възможността да използват градините и парковете за отдих и за момент да се откъснат от градския живот и да се насладят на спокойствието на природата.

Качество на въздуха

На територията на Община Русе са регистрирани превишения единствено на средноденонощната норма за фини прахови частици до 10 микрона, но следва да се отбележи, че замърсяването на атмосферния въздух е национален проблем. Данните от мониторинга за качеството на атмосферния въздух в гр. Русе за 2014 г. показват намаление на броя на превишенията на средноденонощната норма от 109 броя през 2013 г. на 86 броя превишения през 2014 г.

Отпадъци

На територията на гр. Русе са организирани както система за събиране на смесените битови отпадъци, така и системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми и отработени масла.

Функционират Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, инсталация за сортиране на отпадъци от опаковки и мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци.

През 2014 г. стартираха дейностите по закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на град Русе, което ще окаже положителен ефект върху околната среда.

2.2 Възможност жителите да се възползват от зелените площи, балансирано представяне, нови инвестиции:

С цел намаляване на количеството отпадъци, постъпващи на Регионално депо – Русе и удължаване на срока на експлоатация на депото до края на 2015 г. ще бъде въведена в експлоатация инсталация за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци на регион Русе на стойност 14 000 000 лв. Инсталацията ще бъде разположена в непосредствена близост до Регионално депо-Русе.

През периода 2014 – 2020 г. в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, по направление „Градска среда“ е предвидено реализирането на проекти за:

Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и обособяването му като зона за обществен отдих;

Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. "Мостова”;

Реконструкция на градината на площад „Д-р Мустаков“ и ул. „Иван Вазов“ в участъка от площада до ул. „Борисова“;„Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито“.

3. Баланс „работа/свободно време“:

3.1 Възможности за спорт в града, активни занимания, баланс между работа/свободно време:

Община Русе предлага редица възможности за спорт – както модерни съоръжения, така и голямо разнообразие от спортни клубове.

Програмата на Русе, свързана със спортни състезания, турнири и световни първенства е изключително наситена и разнообразна. На територията на общината се провеждат Международно първенство по плажен волейбол, Първенство по футзал, Спортният турнир за училищни и университетски преподаватели, Турнир по гимнастика „Дунавски звездички“, Турнир по борба „Дунавски легенди“ и дори  Открити световни първенства по спортни танци и други.

Спортистите на Русе вземат множество призови места на олимпиади, национални първенства и международни състезания. Спортните клубовете, регистрирани на територията на общината са над 100 на брой като дават възможност за активни занимания както на най-малките, така и на онези, които са запазили спортния си дух и желаят да спортуват.

През 2014 год. бяха отремонтирани няколко от спортните зали в Спортен комплекс „Ялта“ – Спортна художествена гимнастика, Фитнес и Бадминтон. Комплексът разполага с гребен басейн, зала за повдигане на тежести и закрита лекоатлетическа писта. На територията на комплекса има изградено игрище за футбол с изкуствена настилка, игрище за плажни спортове и др.

В рамките на градския стадион беше открита модерна лекоатлетическа писта със саморазливна настилка, която се ползва от лекоатлетическите клубове, а след 17.00 ч. има възможност за ползване и от граждани. В комплексите „Дунав“ и „Локомотив“ спортните клубове предлагат възможности за занимание с различни видове спорт – футбол, баскетбол, бокс, джудо, стрелба с лък, фехтовка. През зимния период в комплекс „Локомотив“ се практикува и тенис на корд, на закрито.      Тенис базата в Парка на младежта разполага с девет тенис корда, които през пролетно-летния и есенния сезони предоставя възможност за ползване, освен от спортните клубове и от любители.

Езерото „Липник“ предоставя възможност за отдих на гражданите на град Русе, с възможност за спортен риболов и гребни спортове.

Град Русе разполага и с четири открити басейна: Норд, Олимпия, Локомотив и Дунав.

В града има множество изградени спортни площадки с изкуствени настилки за мини футбол, четири от които са покрити и срещу минимално заплащане русенци могат да практикуват любимия си спорт.

Най-голямата инвестиция в материалната база на образованието за последните 50 години в Русе е изграждането на многофункционална спортна зала в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”на стойност малко под 1 000 000 лв., чието изграждане приключи.

През 2015 год. ще се открие и модерната Спортна зала „Арена Русе“, която не само ще даде възможност за провеждането на спортни събития от високо ниво, но и ще спомогне за развитието на туризма в дунавския град.

3.2 Алеи за велосипедисти и инвестиции в тях:

С реализацията на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, ще се изградят велоалеи, като се  предвижда и изработване на План за велосипедна мрежа на град Русе, както и проектиране и строителство на първите 14 км от главната велосипедна мрежа.

Разработеният и приет План за велосипедна мрежа, успешно „вписва“ велосипедното движение в Русе в транспортната система на града и решава основните задачи, поставени към велосипедната инфраструктура за осигуряване на безопасност, непрекъснатост, директност, привлекателност и комфорт за велосипедните пътувания. Акцентът на визията на Плана е насочен към всички участници в движението, следвайки маскимата „Ако е безопасно за децата, значи е безопасно за всички“. Това дава отговор на редица въпроси, основният от които „С велосипед в Русе – защо?“. Освен това е съобразен с европейското и национално законодателство, и с приетите стратегически документи на национално и регионално ниво за развитие на Община Русе. На практика,Планът за велосипедна мрежа е един изключително важен документ за стратегическото развитие на Община Русе и е същевременно уникален със своето проучване, планиране, анализ и перспективи.        Създаден е на база йерархия и натовареност на мрежата – първостепенна и второстепенна мрежа с възможност за надграждане. Първостепенната велосипедна мрежа е съставена от главни велосипедни връзки на големите квартали  към центъра, рингове около централната градска част, широкия център  и външния ринг, свързващ големите жилищни квартали. Второстепенната велосипедна мрежа е довеждаща до главната и осигурява по-голяма гъстота на велосипедната мрежа. Планът „вмъква“ велосипедното движение в структурата на града и определя видовете трасета, настилки и други специфики, свързани с изграждането на велосипедната мрежа. Особено внимание е отделено на осигуряването (обезопасяването) на кръстовищата, които по данни на МВР са с най-голяма концентрация на ПТП.

Като всяка нова инфраструктура, имаща за цел да подобри качеството на градската среда, от изключителна важност за гражданите е при полагане гръбнака на велосипедната мрежа  да се стартира с подходящи маршрути, които да са правилно разположени в града и да подсигуряват достъп до големите жилищни квартали,  зоните с концентрация на работни места и учебни заведения, като най-безконфликтно и най-добро решение за всички участници в пътното движение.

Основната идея е, със стартиране изграждането на велосипедната мрежа да се покаже на обществеността, че велосипедният транспорт е категорично положително развитие на градската среда, даващо възможност за бързо, безопасно и здравословно придвижване. Направените изменения от първоначално одобрените, са допълващи и прехвърлят част от маршрутите по нови трасета с цел получаване на едно по-балансирано устройствено решение, в което първите велосипедни трасета са правилно и подходящо разпределени на територията на града. Те обхващат максимално важни зони и са с по-добър достъп за населението до велосипедната инфраструктура.

Развитието на велосипедния транспорт ще има голямо въздействие върху цялостния облик на транспортно-комуникационната схема на град Русе, допринасяйки за намаляване на автомобилния трафик и задръстванията, намаляване вредните емисии от транспорт, подобряване здравето на хората и социалната среда, спомагане за постигане на по-приветливо градско пространство, ориентирано към хората. Това от своя страна ще доведе до повече частни инвестиции в града, развитие на туризма, ще спомогне за създаването на социална идентичност и сплотеност на жителите. Целта е подобряване безопасността на велосипедистите на пътя, привличане на нови велосипедисти, увеличаване ежедневните пътувания с велосипед, увеличаване броя на туристите пътуващи с велосипед. Постигането на тези цели би подобрило изцяло безопасността на пътя, включително за колите на масовия градски транспорт, би намалило броя на ползващите лични автомобили за придвижване, а от там –улесняване придвижването на градския транспорт.

4. Семейство:

4.1 Детски градини – брой, откриване на нови, достатъчен брой места за всички деца, ремонтират ли се често, има ли достатъчно детски площадки и детски центрове:

За учебната 2014/2015 г. в община Русе функционират 19 детски заведения: 4 ОДЗ и 15 ЦДГ. Общият брой на обхванатите в градинските групи е 4 962 деца, 14 от които в специална група на ЦДГ „Зора“. 108 деца са разпределени в четири яслени групи в ОДЗ на територията на общината по една в ОДЗ „Синчец“ - кв. Средна кула, ОДЗ „Снежанка“ - Русе, ОДЗ „Райна Княгиня“ – гр. Мартен и ОДЗ „Приказен свят“ - с. Николово.

За учебната 2014/2015 г. в община Русе беше организиран електронен прием в детските заведения. ЦДГ и ОДЗ в общината имаха готовност да приемат 100 деца в яслена група, 1250 деца в първа възрастова група, още 120 деца във втора група, 100 деца в трета подготвителна група и 50 деца в четвърта подготвителна група, с което да задоволят напълно нуждите от тази услуга.

Въведеният електронен прием в детските заведения премахна опашките от чакащи родители пред детските градини. В помощ на гражданите са обучени за работа с програмния продукт екипи. Изборът на детско заведение е лесен, достъпен и класирането се провежда, като се спазват Правилата и критериите за прием и класиране на деца в детските заведения. Предимствата, които се дават на родителите, са справедливи и не се оспорват от тях. Въвеждането на предимство по местоживеене се одобрява от обществеността. 80 % от децата са приети по първо желание, а останалите по второ или трето.

Електронният прием позволява да се проследява приема, да контролира възникването на проблеми, да планира броя на местата във всяка детска градина и възрастова група. Програмният продукт дава възможност да се проследяват и обобщават справки за приети и чакащи деца, разпределени по желания и възрастови групи.

Напълно са премахнати корупционните практики за приемане на деца в детските градини по уговорка с директорите.

В продължение на политиката на Община Русе за изграждане нови и обновяване на съществуващите детските градини е построена нова детска градина в квартал „Дружба“ с капацитет четири групи за 100 деца.

По проект СВЕТИЛНИК през 2014г. е открита нова детска градина в кв. „Чародейка” с капацитет 120 деца. Детското заведение работи с пълния си капацитет от учебната 2014/2015г.

През месец март 2014 г. е открита обновената сграда на ЦДГ „Ралица“ в двора на ОУ „Братя Миладинови“. Приети са две групи деца. Новите групи  напълно задоволиха потребностите от детско заведение в кв. „Възраждане“.

В края на месец януари в електронния сайт за прием няма регистрирани заявления на деца в предучилищна възраст от 3 до 7 години. Всички деца, за които са подадени заявления в сайта https://dzpriem.ruse-bg.eu са приети. За първи път от години няма чакащи деца за прием в детските градини на територията на Община Русе.

Община Русе провежда активна политика за обновяване на съществуващите сгради на детските градини,  реновиране и изграждане на детски площадки.

Санирана е сградата на ЦДГ „Незабравка“1. Предвидени за ремонт и саниране са още детски градини: ЦДГ „Ралица“, ЦДГ „Детелина“, ЦДГ „Русалка“, ЦДГ „Чучулига“2, ЦДГ „Звездица“, ЦДГ „Червената шапчица“, ЦДГ „Пролет“, ЦДГ „Здравец“, ЦДГ „Синчец“. Ремонтните дейности са част от различни проекти.

4.2 Възможности за отглеждане на деца, условия:

Два дневни центъра: един за деца и един за деца и младежи с умствени увреждания. В тях се предоставят социални услуги, осигуряващи грижи и задоволяване на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и общуване на потребителите – деца над 7-г. възраст  и младежи с различни по вид и степен на тежест увреждания: от лека до тежка степен на умствена изостаналост и/или с физически увреждания.

Пет центъра за настаняване от семеен типза деца и младежи с увреждания. Услуга от резидентен тип, в която настанените потребители с множествени увреждания, получават подслон и денонощни грижи дългосрочно. Осигурени са им нужните терапевтични и рехабилитационни дейности в рамките на изготвена индивидуална програма за всяко дете или младеж.

Приют за безнадзорни деца– ползватели на социалната услуга са деца от 6 до 18-годишна възраст, чиито родители са починали, в неизвестност или са оставени трайно без родителска грижа и контрол, намират в невъзможност да полагат нужните грижи за тях, деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация, скитащи и просещи деца, деца имигранти.

Два центъра за работа с деца на улицатаползватели на услугата са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска грижа и контрол, необхванати от образователната система или отпаднали от нея.

Център за социална рехабилитация и интеграция– за деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства.

Два центъра за обществена подкрепа за деца– предлага семейно консултиране и подкрепа, подпомагане на деца със специални потребности и техните семейства,работата с деца, за които съществува риск от отпадане от училище и деца извършители на противообществени прояви.

Два дневни центъра за деца с увреждания – седмична грижа.В единия се предоставят услуги за ранна интервенция в подкрепа на родители на  новородени  деца с увреждания и ниско тегло, а в другия за деца от 3 до 16 години с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания.

На територията на Община Русе по Проект „И аз имам семейство“ услугата „Приемна грижа“ се предоставя от 22 професионални приемни семейства.

ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЗДРАВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

На територията на Община Русе функционират 10 общински детски ясли, в които се отглеждат, възпитават и обучават 597 деца на възраст от 10 месеца до 3 години. Децата в общинските детски ясли са разпределени в 31 дневни групи и 2 седмични яслени групи.

През 2012 г. Община Русе реновира лечебно-профилактичния комплекс в  Детска ясла № 8 и се възстанови воднозакалителната дейност за децата, посещаващи детската ясла.

От 2013 г. в Община Русе се въведе централизирано електронно класиране и прием надецата в общинските детски ясли. С въвеждането му се създаде единна база данни за децата, чакащи класиране. Родителите и общинска администрация имат постоянен достъп до информация за свободните места, броя на чакащите и техните желания, което създаде условия за по-добро планиране и организация на приема.

Отчитайки тенденцията за по-голям брой неудовлетворени молби за прием на деца в детските ясли през 2014 г. Община Русе въведе услугата „Полудневна грижа в детските ясли". С въвеждането на иновативната услуга се удовлетворят желанията на родители, които работят на непълен работен ден, на почасово работно време, студенти или такива с по-ниски доходи.

Детска млечна кухня в Община Русе е обособена структура, в която се приготвя и предоставя храна за 900 деца на възраст от десет месеца до тригодишна възраст.

Към Детска млечна кухня са разкрити 16 пункта за предоставяне на храна за деца на възраст от 10 м. до 3 г. Разположени са във всички квартали на града и дори са разкрити и два пункта в гр. Мартен и с. Николово.

Община Русе ежегодно реализира Програма „Асистирана репродукция“. Изискванията, реда и критериите за подбор на кандидатите за финансово подпомагане по Програмата са утвърдени с решение на Общински съвет – Русе.Програмата е насочена към подобряване на демографското състояние в общината. Кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ получават финансова подкрепа за изследвания, които са рутинно необходими за подготовка и за процедури по асистирана репродукция, не поети от НЗОК. През 2014 г. одобрение за включване в Програма „Асистирана репродукция“ са получили 29семейни двойки. Средства от общинския бюджет са в размер на 40 000 лв.

В Община Русе се реализират дейности по превенция и профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І – ІV клас. Целта е ранно откриване на начални гръбначни промени от патологичен тип. Ежегодно се извършват 2 скрининга сред учениците. Дейностите включват провеждане на лечебна гимнастика за децата с функционални промени на гръбначния стълб. Инвестирани средства от Общински бюджет: 5 040 лв.

В Община Русе се реализира общинска програма за провеждане на профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и ученици на възраст до 18 г., с цел намаляване риска от претоварване с физически упражнения и спорт. Инвестирани средства от Общински бюджет: 59 500 лв.

Община Русе ежегодно реализира Общинска програма - „Здрави деца в здрави семейства” - детска  компонента на Програма „Синди”. Програмата е насочена към подобряване здравословното състояние на децата и учениците в Община Русе, както и към ограничаване на рисковото поведение и навици сред подрастващите. В Програмата през 2014 г. са включени ученици от 25 училища.  Инвестирани средства от Общински бюджет: 4 000  лв.

На 01.09.2014 г. Община Русе стартира Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”. Предвидените социални услуги по Проекта са както следва:

  • Семейно - консултативен център;
  • Звено Майка и бебе със Спешен прием;
  • Дневен център за деца с увреждания;
  • Център за приемна грижа и подкрепа на осиновяването;
  • Специализирана резидентна грижа за деца с потребности от постоянни здравни грижи;
  • Център за майчино и детско здраве;
  • Център за психично здраве за деца от 0-3 години.

Целта на проекта е реализиране на устойчив модел за трайна деинституционализация на деца от 0 до 3 год., настанени в ДМСГД, чрез предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги за подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на децата.

5. Уличен живот:

5.1 Улични инициативи, пулсиращ с енергия град, който поощрява уличното изкуство:

Една от основните цели на Община Русе е да провокира креативността на русенци и гостите на нашия град и да ги направи част от творческия процес, като подкрепя събития, с широк и свободен достъп, които обединяват артисти и публика.

Именно такива иновативни културни продукти, които създават нови  нетрадиционни творчески пространства, бяха включени в културната програма на града през 2014 г. Успешен пример за това беше музикалният експеримент със специалното участие на британския композитор, диригент Тим Щайнер „Мисия РУСЕ“, организиран от Фондация „Русе –  град на свободния дух“. Събитието събра хиляди русенци на площад „Свобода“ в навечерието на един от големите национални празници – Независимостта на България. Под ръководството на Щайнер всички заедно – професионални музиканти, певци и танцьори, любители и публика създадоха един интерактивен музикален пърформанс, пръв по рода си в България.

Доказателство за това, че Русе е извор на творческа енергия са и другите мащабни събития, които се проведоха на открито и дадоха възможност на публиката да стане свидетел не само на готовия продукт, а да съпреживее творческия процес. Сред тях бяха Международният скултурен симпозиум „121 премиери“ и Международният фестивал на ледените фигури Ruse Ice Fest 2014. Скулпторите работиха на живо пред русенци и претвориха своите идейни концепции в нестандартни решения от дърво и лед, като по този начин затворената творческа дейност, се отвори за широката аудитория. Концертите от поредицата „Джаз за деца“, фестивалите „Дунав Рок Фест“ и “Green Rock Fest” също събраха многохилядна аудитория в центъра на Русе.

Осмислянето на градския културен пейзаж по нов и нетрадиционен начин чрез изкуството е основната цел и на фестивала за съвременна градска култура „Аз, Градът“. Фестивалът предлага широко участие на граждани, неформални групи, арт сдружения и трупи, местни и чужди артисти (професионалисти и аматьори), широк и свободен достъп до събитията, които се провеждат на открити сцени, разположени в различни части на града и покриващи широки градски ареали. Целта е избраните пространства да бъдат припознати като алтернативна и достъпна за култура и изкуство среда, а художествените събития да осветят по нов начин такива урбанизирани градски територии.

И през 2015 г. Община Русе ще продължи да инициира и организира културни събития на открити сцени с широк и свободен достъп, които създават градска свързаност и изграждат широка платформа за изява.

5.2 Инвестиции в хубава главна (пешеходна) улица; място да пиеш хубаво кафе в центъра:

Улица „Александровска” е централната градска улица на град Русе. Застрояването от двете и страни със сгради, датиращи от края на 19 и началото на 20 век, представлява един стойностен ансамбъл, придаващ характерен архитектурен облик на Русе и категорично отличаващ го от останалите градове. По европейски за времето си образец, главната улица е застроена с красиви двуетажни сгради със сключено застрояване в стилове неокласицизъм, псевдобарок, псевдоренесанс и сецесион.

В последните 10 години, на три етапа, главната улица от Парка на младежта до Пл. Батенберг с дължина около 2 км и централният площад в средната и част са реконструирани и превърнати в почти изцяло пешеходна зона. Така, от една страна е създадена благоприятна, достъпна градска среда за населението и гостите на града, а от друга е подсилен акцентът върху сградите от култулно-историческото наследство, които са експонирани от двете и страни.

Неразделна част от изпълнените реконструкции са обновената подземна инфраструктура, енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение, поливна система и др. Важен акцент е отдаден на оформянето на зелените площи, използването на кашпи, декоративни саксии, градинско обзавеждане, възстановените 5 съществуващи фонтани и изградените 3 нови, тип „сух фонтан”.

Централната градска улица създава екологична, жизнена, модерна и достъпна градска среда, подходяща за работа и отдих, предпочитано място за социални и бизнес-контакти.

Поредният мащабен проект е в периода 2013-2015г. и е свързан с реконструкцията на участъка от пл. Свобода до пл. Батенберг по проект  „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства”. Проектът е на обща стойност 5 408 117,47 лв. и следва да приключи до лятото на 2015г., а към момента не е изпълнено само предвиденото озеленяване. Проектът включва оформяне на пешеходните зони, рехабилитация на улиците за автомобилно движение в обхвата на обекта, реконструкция на съществуващи дъждоприемни решетки по улица „Александровска“,както и реконструкция на съществуващия фонтан на пл. „Батенберг“ и изграждане на два нови фонтана – на пл. „Хан Кубрат“ и пл. „Елиас Канети“ – без водно огледало, тип „сух“ фондан. Други дейности по проекта са реконструкция на градинката на площад “Ал.Батенберг“ и изграждане на автоматизирана система за напояване на зелените площи в обхвата на градината на площад „Александър Батенберг“ и саксийните стълбове, подмяна на съществуващите стълбове за улично осветление с нови стълбове и с осветителни тела, тип „фенери“. Ще бъдат използвани LED източници на светлина и електро инсталации за захранване на съществуващия и новоизградените фонтани, осветители и прожектори.

Предвидените в проекта интервенции за благоустрояването и естетизацията на централната градска зона, вкл. с оглед осигуряване на безопасността и подобряване сигурността в градския център, ще повишат атрактивността на града, допринасяйки за възстановяване на историческата му слава на най-значимия бизнес и културен център на България на р. Дунав.

6. Трафик/състояние на пътната мрежа:

6.1 Брой места за паркиране и престой в задръстванията:

В кварталите Дружба 3, Чародейка, Здравец Изток и Възраждане са изградени  в междублоковите пространства паркинги, а пред блоковете – уширения на улиците, предназначени за паркиране. В Здравец Изток, кв.Родина,  Дружба 3 и Чародейка Юг има изградени и множество гаражни кооперации.

Булевардите „България“, „Трети март“ и „Тутракан“, и улиците „Плиска“ и „Доростол“ са основните трасета които свързват промишлените зони със зоните за обитаване и ЦГЧ. Те се явяват основни надлъжни оси на градската територия. Бул. „Цар Освободител“ е единственото трасе от първостепенната улична мрежа в посока север-юг, което свързва ЦГЧ с Републиканската пътна мрежа. Това е булевардът, при който се наблюдава най-голяма концентрация на автомобилен трафик.

Предприети са действия за реконструирането на кръговото кръстовище, изграждане на пешеходен подлез за разделяне на пешеходните потоци от автомобилните, изграждане на велоалея за безпрепятствено предвижване на велосипедистите и е предвидено ново управление на трите светофарно регулирани кръстовища по бул. „Цар Освободител“, както и изграждане на BUS-лента по него за облекчаване на обществения градски транспорт.

В района на Дома на културата през 2013 г. е изграден обществен паркинг, който е пуснат в експлоатация. Предстои в района на Спортната зала да се въведе паркинг за близо 1000 бр. автомобили, както и в ЦГЧ  подземен паркинг под Доходното здание.

6.2 Въвеждане на схеми за платено паркиране:

В ЦГЧ са разположени множество притегателните центрове, като съд, банки, община, областна администрация, НОИ и други институции, които гражданите се налага да посещават. По тази причина в ЦГЧ е въведено платено паркиране от 8,00 ч. до 18,00 часа в делнични дни  и от 9,00 до 14,00 ч. в събота с цел  подобряване достъпността на централната градска част за всички граждани, както и  осигуряване на по-добър ред в паркирането.

Съответната такса е 1,00 лв. за 1 час и може да бъде заплатена при паркиране на служителя на паркинга, чрез SMSили чрез заплащане на месечен абонамент от 120,00 лв. за определено паркомясто. Съществува и вариант за самотаксуване чрез Талон за паркиране, който се продава  в пощенските станции и на местата за разпространение на печата. Общият брой на платените паркоместа в ЦГЧ е 514 бр.

Преференции, относно ползването на платените паркоместа няма, както за живущите, така и за работещите в тези зони.

6.3 Състояние на пешеходните пътеки:

Пешеходните пътеки в районите на училищата и детските заведения на територията на целия град през 2014 г. бяха маркирани със студено пластична боя и са в много добро състояние.

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот