Община Русе

ИКОНОМИКА 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.

Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.

Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода 2014 - 2020 г.

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 – 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2017 г.

ТУРИЗЪМ

Стратегия за развитие на туризма в Община Русе до 2020 г.

КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Стратегически план за култура "Русе 2020"

Общински годишен план за младежта 2015

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. на Община Русе

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода 2014 - 2020 г.

План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 - 2024 г.

Годишен отчет за 2016 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2015 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2014 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Русе за периода 2014 - 2024 г.

Информация за изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) от Община Русе за 2016 г.

ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

План за устойчива градска мобилност на град Русе за периода 2016-2026 г.

ЕКОЛОГИЯ

Програма за овладяване популацията на бездомните кучета в Oбщина Русе

План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе

Програма за опазване на околната среда 2017-2020

Програма за опазване на околната среда 2017-2020 Раздел: Лечебни растения

Програма за управление на отпадъците в Община Русе 2016-2020

Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдаржанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе  2014-2015 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

СПОРТ

Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, управлявани от ОП "Спортни имоти", предвидени за отдаване под наем през 2015 г.

ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

План за действие на Община Русе (2015-2017) в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020)

Доклад за изпълнените дейности по Плана за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014г.) 

План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.)

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот