Община Русе

ИКОНОМИКА 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.

Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.

Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода 2014 - 2020 г.

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 – 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2017 г.

ТУРИЗЪМ

Стратегия за развитие на туризма в Община Русе до 2020 г.

КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Стратегически план за култура "Русе 2020"

Общински годишен план за младежта 2015

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. на Община Русе

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода 2014 - 2020 г.

План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 - 2024 г.

Годишен отчет за 2016 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2015 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2014 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Русе за периода 2014 - 2024 г.

Информация за изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) от Община Русе за 2016 г.

ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

План за устойчива градска мобилност на град Русе за периода 2016-2026 г.

ЕКОЛОГИЯ

Програма за овладяване популацията на бездомните кучета в Oбщина Русе

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за периода 2011-2015 г.

Програма за намаляване на нивата на замърсители и за достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух

План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе  2014-2015 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

СПОРТ

Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, управлявани от ОП "Спортни имоти", предвидени за отдаване под наем през 2015 г.

ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

План за действие на Община Русе (2015-2017) в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020)

Доклад за изпълнените дейности по Плана за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014г.) 

План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.)

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот