Община Русе

 

Телефонен указател

Факс

082/834 413

К м е т
пл. Свобода 6, стая 303

082/506 802

Председател на Общински съвет
пл. Свобода 6, стая 304

082/506 804

Зам. – кмет по икономика, инвестиции и собственост
пл. Свобода 6, стая 306

082/506 805

Зам. – кмет по устройство на територията
ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1

082/506 813

Зам. – кмет по комунални дейности
пл. Свобода 6, стая 307

082 506 808

Зам. – кмет по хуманитарни дейности
пл. Свобода 6, стая 307

082/506 810

Зам. – кмет по европейско развитие
пл. Свобода 6, стая 224

082/506 818

С е к р е т а р 
пл. Свобода 6, стая 308

082/506 812

Главен архитект
ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1

082/506 815

Отдел „Вътрешен одит“
пл. Свобода 6, стая 308

082/506 511

Звено „Финансов контрол”
пл. Свобода 6 стая 134

082/506 692

Връзки с обществеността
пл. Свобода 6, стая 316

082/506 745

Дирекция „Местни данъци и такси” ул. "Котовск" 1

 Директор

082/506 530

Отдел Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци"

082/506 525

Отдел Контрол и събиране на местни данъци и такси"

082/506 526

телефон за информация за местни данъци и такси

082/506 527
082/506 529

Дирекция „Правни дейности”

Директор
пл. Свобода 6, стая 309

082/506 768

Отдел Обществени поръчки”
пл. Свобода 6, стая 132

082/506 797

Отдел Човешки ресурси”
пл. Свобода 6, стая 204

082/506 777

Отдел Правно нормативно обслужване”
пл. Свобода 6, стая 601

082/506 834

Дирекция „Административно обслужване”

Директор
пл. Свобода 6, стая 314

082/506 668

Отдел Гражданско състояние”
пл. Свобода 6, стая 214
Началник

Картотека /Справки по регистъра на населението/

 

Справки в регистри на актове за раждане
  


Справки в регистри на актове за граждански брак и в регистри на актове за смърт

Справки във връзка със сключване на граждански брак

 

082/506 773082/881 723
082/881 727
082/881 730

082/881 628
082 881 650


082/881 688
082/881 716


082/881 751

Отдел Информационно и административно обслужване”

082/506 614

Отдел „Управление на етажната собственост“
пл. Свобода 6, стая 606

082/506 831

Дирекция Обществен ред и сигурност”

Директор
пл. Свобода 6, стая 120

082/506 622

Отдел Управление на кризи”
Ул. „Княжевска” 6, етаж 2

082/834 437

Отдел Информационни технологии”
пл. Свобода 6, стая 110

082/506 717

Дирекция Финансово – стопански дейности”

Директор
пл. Свобода 6, стая 212

082/506 701

Отдел Бюджет”
пл. Свобода 6, стая 206

082/506 675

Отдел Финансово-стопански”
пл. Свобода 6, стая 208

082/506 707

Дирекция Икономика и управление на собствеността”

Директор
пл. Свобода 6, стая 612

082/506 718

Отдел Стопански дейности и защита на потребителите”
пл. Свобода 6, стая 611

082/506 617

Отдел Общинска собственост”
пл. Свобода 6, стая 605

082/506 627

Отдел Търговия и наемни отношения”
пл. Свобода 6, стая 114

082/506 781

Дирекция Европейско развитие”

Директор
пл. Свобода 6, стая 118

082/506 788

Дирекция Екология и транспорт”

Директор
ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 8

082/506 663

Отдел Екология”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 4, стая 6

082/506 793

082/506 792

Отдел Транспорт”
бул. Скобелев 45, етаж 2

082/826 445

Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството”

Директор
ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 11

082/506 786

Отдел Устройствени планове и кадастър”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 1, стая 9

082/828 598

Отдел Контрол по строителството
ул. Олимпи Панов 6

082/506 744

Отдел Инвестиционно проектиране”
ул. Олимпи Панов 6

082/506 663

Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

082/506 659

Дирекция „Култура и образование”

Директор
пл. Свобода 6, стая 318

082/506 703

Отдел Образование, младежки дейности и спорт”
ул. Цариброд 3, етаж 3

082/506 500

Отдел Култура”
ул. Цариброд 3, етаж 2

082/506 506

Дирекция „Здравни и социални дейности”

Директор

082/506 687

Отдел „Социални дейности”
Ул. „Черно море” 2, етаж 3, стая 32

082/506 738

Отдел Обществено здраве”
ул. „Черно море” 2

082/506 794

СЗ „КООРС”

082/820 111

ОП "Комунални дейности"

082/841 181

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот