Община Русе

 1. Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020 г.
 2. Закриване и рекултивацияна съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе
 3. Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе
 4. Приеми ме 2015
 5. "Различни заедно вървим по пътя към училището родно" (Община Русе в ролята на партньор)
 6. Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе
 7. CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове
 8. Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе
 9. Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж
 10. Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция"
 11. Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
 12. Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7
 13. "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ (осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.)  
 14.  Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап
 15. "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства"
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот