Община Русе

  1. Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.
  2. Закриване и рекултивацияна съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе
  3. Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе
  4. Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе
  5. Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе 
  6. Приеми ме 2015
  7. Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него
  8. Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе
  9. Различни заедно вървим по пътя към училището родно_Община Русе в ролята на партньор
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот