Община Русе

 1. Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.
 2. Закриване и рекултивацияна съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе
 3. Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе
 4. Приеми ме 2015
 5. Различни заедно вървим по пътя към училището родно_Община Русе в ролята на партньор
 6. Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе
 7. CIVITAS ECCENTRIC -Иновативнирешения за устойчива мобилностна хора в перифернитеградскикварталии товарналогистика без вредниемисиив градскитецентрове
 8. Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе
 9. Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж
 10. Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция"
 11. Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
 12. Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот