Община Русе

 1. Уведомление за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти
 2. Искане за разрешаване на търговска дейност на открито
 3. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверения
 4. Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  Формуляри, предоставени на заявителя:
  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
  ДЕКЛАРАЦИЯ - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
 5. Категоризация на места за настаняване клас А и клас Б
  Формуляри, предоставени на завителя:
  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на място за настаняване
  ДЕКЛАРАЦИЯ - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
  Правно основание
  -чл. 129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма
  -чл.2, т.1, т.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма
 6. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 7. Издаване на удостоверение за категория на туристическия обект-дубликат
 8. Потвърждаване или промяна на категория на туристически обект
 9. Прекратяване на категория на туристически обект
 10. Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот