Община Русе

27.04.2017

Община Русе уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника. Третирането срещу комари ще се проведе по поречието на р. ...

26.04.2017

ОБЩИНА РУСЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР. РУСЕ

Относно: Информация за провеждане на ...

26.04.2017

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

26.04.2017
На основание чл. 108, ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия, Община Русе има изготвени Външни аварийни планове на ПСВРП ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот