Община Русе

15.03.2018
Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда,във връзка с чл. 217, ал. ...
13.03.2018
Обявление за подбор на персонал по Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" ...
9.03.2018
На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнениена Заповед №РД-01-587 ...
7.03.2018
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ...
7.03.2018
Резултати от проведено интервю на персонал за длъжността „социален работник“ по Проект BG05М9ОР001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот