Община Русе

Забрана за къпането в езерото в местността "Липник", по поречието на р. Лом и района на Лимана
30.03.2017
Print
Email

О Б Щ И Н А  Р У С Е

З А П О В Е Д № .......................... Гр. Русе, ..................2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, aл. 1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ЗАБРАНЯВАМ  къпането в езерото в местността„Лесопарк Липник”, както и в неохраняеми басейни, открити канали, язовири и по поречието на река Дунав.

2.  ЗАБРАНЯВАМ  къпането по поречието на река Лом и в района на Лимана.

3.  Собствениците на вили и бази за отдих на бреговата ивица на река Дунав да поставят забранителни знаци за къпане и ограничения на терена си.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на кметовете на кметства, на зам.-кмета на Община Русе Иван Григоров.

Настоящата заповед да се разгласи чрез обявяване на Интернет страницата на община Русе и средствата за масова информация в Община Русе и да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

Изплащане на възнагражденията на членовете на СИК, участвали в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
Карти - ремонт на настилките от тротоарната и уличната мрежа на гр. Русе
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот