Община Русе

Съобщение за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.
13.02.2017
Print
Email

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., Община Русе уведомява, че до 11.03.2017 г. (събота)вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (https://www.cik.bg/upload/68478/Prilojenie+N+14-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya-%D0%A0%D0%A1.doc),или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.euпо постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявлениеза вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (https://www.cik.bg/upload/68476/Prilojenie+N+12-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl+39+al+1-%D0%A0%D0%A1.doc), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 11март 2017 г. включително.

Заявленияза отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци https://www.cik.bg/upload/68472/Prilojenie+N+8-%D0%9D%D0%A1-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl+43+al.1-%D0%A0%D0%A1.doc) се приемат до 18.03.2017 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес,  и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 всеки работен ден от 08.30 до 11,30 ч и от 13,30 до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 082/ 881-671 и 082/826-110.

Временно е прекратен търгът за отдаване под наем на обособени части от ПАГ "Гео Милев" - Русе
Провеждане на консултации и назначаване на Секционни избирателни комисии за провеждане на избори за Народно събрание ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот